Algemene Voorwaarden  SQUASH & WELLNESS Premium HealthClub

Artikel 1

Squash & Wellness (hierna te noemen S&W) is gerechtigd de tarieven, reglementen en/of openingstijden aan te passen.

Artikel 2

Bij inschrijving (langer dan 3 maanden geen geldig abonnement) dient het entreegeld, het verschuldigde abonnementsgeld en eventueel de Techno Gym Sleutel contant te worden voldaan. Tenzij anders overeengekomen, kan dit gehele bedrag ook per incasso worden eind voorafgaand aan de sportperiode .De daaropvolgende maanden worden automatisch geïncasseerd indien van toepassing. Het door de sporter verschuldigde abonnementsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd. Voor het Squash lidmaatschap geldt een termijn van tenminste één jaar.

In geval van niet tijdige betaling van het abonnementsgeld is de sporter onverminderd zijn/haar verplichting tot betaling van het overeengekomen abonnementsgeld:
– Een rente aan S&W verschuldigd van 1,5% per maand over het openstaande bedrag.
– Een bedrag van €10,- terzake administratiekosten aan S&W verschuldigd in geval een eerste herinneringsnota wordt verzonden, alsmede €15,- aan S&W verschuldigd voor elke daaropvolgende herinneringsnota.

Artikel 3

Elke sporter ontvangt na ondertekening en betaling van de overeenkomst een ledenpas met welke de toegang tot het sportcentrum S&W verkregen kan worden. Daaraan zijn voorwaarden verbonden die zijn neergelegd in het huishoudelijke reglement van S&W, waarvan de sporter verklaart kennis te hebben genomen en die onderdeel uitmaakt van de algemene voorwaarden. Het reglement is bovendien duidelijk zichtbaar aangebracht bij de kleedkamers van het gebouw en op eerste verzoek kosteloos te verkrijgen bij de receptie van S&W. ledenpas is strikt persoonlijk. Zonder deze pas kan de toegang tot het sportcentrum worden ontzegd. Bij eventuele verlies of beschadiging van de pas kan een nieuw exemplaar aan de balie worden gekocht voor een bedrag van € 10,-. De directie is bevoegd bij wanbetaling en wangedrag naar haar oordeel deze ledenpas in eigendom te trekken en de sporter de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen.

Artikel 4.1 Voortzetting

Bij abonnementen op basis van maandelijkse incasso zal na afloop van de contractperiode uw lopende abonnementsvorm verlengd worden per maand op basis van onze dan geldende maandtarieven voor uw abonnementsvorm. Jaarabonnementen verlopen per vervaldatum.

Artikel 4.2 Wijziging

Deze overeenkomst kan door de sporter worden gewijzigd d.m.v. wijzigingsformulier vóór de 20e van de maand, met in acht name van de resterende duur en type abonnement van de contractperiode.
Wijziging kan uitsluitend d.m.v. het invullen en ondertekenen van het wijzigingsformulier, verkrijgbaar bij de receptie, waar het tevens moet worden ingediend.

Artikel 4.3 Opzegging

Deze overeenkomst kan door de sporter worden beëindigd d.m.v. opzegging vóór de 20e van de maand, met in acht name van de resterende duur van de contractperiode. Opzegging kan uitsluitend d.m.v. het invullen en ondertekenen van het opzeggingsformulier en evaluatie formulier, verkrijgbaar bij de receptie, waar het tevens moet worden ingediend. Als opzeg datum geldt de dagtekening dat het formulier door S&W wordt ontvangen. Ledenpas en TGS sleutel blijven eigendom van de klant.

Artikel 5 Opschorting

Bij melding van langdurige ziekte (langer dan 1 maand) kan de looptijd van het abonnement tijdelijk worden opgeschort. De duur van het abonnement wordt automatisch verlengd met de duur van de tijdelijke opschorting. De opschorting bedraagt minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden. Na herstel vangt de resterende looptijd van het abonnement aan. S&W behoudt zich het recht voor een medische verklaring te verlangen. Pas na ontvangst van bedoelde verklaring kan de opschorting ingaan. De opschorting gaat in op de eerste dag van de eerstvolgende gehele maand volgend op de melding van de opschorting.

In geval de sporter op, naar mening van S&W, genoegzame wijze aantoont dat hij door overmacht op grond van werkzaamheden of studie die in het buitenland plaatsvinden o.b.v. werkgeversverklaring ondersteund, niet in staat is te komen sporten, kan S&W op verzoek van de sporter bepalen dat de duur van de door S&W met de sporter gesloten overeenkomst wordt verlengd met een termijn van maximaal 3 maanden aansluitend op de vervaldatum van het abonnement. S&W is nooit verplicht tot restitutie van het abonnementsgeld.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

S&W is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of in ongerede geraakte eigendommen. Aansprakelijkheid, Squash & Wellness is niet aansprakelijk voor enig letsel en/of schade van welke aard dan ook opgelopen tijdens of ten gevolge van één van de activiteiten van Squash & Wellness. Schade toegebracht aan enige roerende of onroerende zaken in eigendom toebehorend aan Squash & Wellness is verhaalbaar op de schadeveroorzaker op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

Artikel 7 Gerechtelijke kosten

Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarder- en advocaat kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door S&W worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de sporter te bewerkstelligen, zijn ten laste van de sporter. De buitengerechtelijke kosten belopen minimaal 20% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €80,- waar omtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd; zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van onze advocaat, deurwaarder of incassobureau is gesteld, ongeacht of de sporter daarvan op de hoogte is.

Artikel 8 Wijziging tarieven en tijden

S&W is gerechtigd de tarieven te indexeren en de openingstijden en lestijden te wijzigen tijdens officiële feestdagen en  tijdens de vakantieperiodes – welke zoveel mogelijk zullen samenvallen met de gebruikelijke schoolvakanties van de basisscholen – en tijdens situaties waarin sprake is van overmacht (noodtoestand) , denk hierbij aan calamiteiten of rampen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten of teruggave. S&W zal 4 weken voorafgaand aan de incasso’s de nieuwe tarieven bekendmaken via de website.

Artikel 9 Persoonsgegevens

Persoonsgegevens en gegevens die u aan S&W verstrekt heeft, omtrent uw gezondheid, verzamelt S&W uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een voor u goed en passend sportadvies. S&W zal deze gegevens zorgvuldig verwerken en beheren en niet aan derden verstrekken. De gegevens kunnen wel worden gebruikt om u van actuele (product) informatie en aanbiedingen te voorzien mits u hiervoor bezwaar heeft aangekruist op u inschrijfformulier.

Pin It on Pinterest